http://www.steevliet.be/cms/uploads/image/fotogallerij/steevliet2013-013.jpg VZW Steevliet
foto

Code van de hulpverlener

Verantwoordelijkheid ten opzichte van de jongere en zijn context 

 • Als hulpverlener nemen we de basishouding aan van respect, echtheid en empathie vanuit een onvoorwaardelijke aanvaarding van de jongere en zijn context, hierbij tonen we respect voor de jongere en voor de onderlinge verschillen in leeftijd, cultuur, gender, seksuele geaardheid, stijl of gelijk welke andere eigenschap.

 • Als hulpverlener werken we vanuit een gelijkwaardige en contextgerichte houding samen met de jongere en zijn context. Zij participeren maximaal in het hulpverleningsproces

 • Als hulpverlener nemen we een meerzijdig partijdige houding aan ten opzichte van de verschillende betrokkenen.

 • Als hulpverlener hebben we oog voor en respecteren we het referentiekader van de jongere en zijn context.

 • Als hulpverlener zijn we betrokken, nemen we tijd en tonen we interesse in de leefwereld van de jongere en zijn context. Vanuit een professioneel handelen streven we naar een evenwichtige balans tussen afstand en nabijheid.

 • Als hulpverlener streven we naar wederzijds vertrouwen met open communicatie en komen onze afspraken na.

 • Als hulpverlener dragen we er zorg voor om de professionele relatie niet te overschrijden.

 • Als hulpverlener onderschrijven we het principe van geweldloosheid. We

 • Als hulpverlener vertrekken we vanuit de jongere. We willen optimaal tegemoet komen aan zijn basisbehoeften van veiligheid, duidelijkheid en geborgenheid door aanwezig te zijn en te begrenzen. Hierbij respecteren we de loyaliteit tussen de jongere en zijn ouders.

 • Als hulpverlener werken we op maat van de jongere en zijn context door hun tempo te volgen en rekening te houden met hun individuele leefwereld. We vertrekken daarbij vanuit de aanwezige krachten en competenties van de jongere en zijn context en willen deze versterken.

 • Als hulpverlener tonen we de bereidheid om, in het belang van een kwalitatieve hulpverlening, samen te werken met andere diensten of organisaties.

 • Als hulpverlener getuigt onze verslaggeving en rapportage van respect voor de jongere en zijn contextsysteem.

 • Als hulpverlener respecteren we de rechten van de minderjarige in de integrale jeugdzorg, namelijk het recht op: hulp krijgen, duidelijke informatie en communicatie, instemming met buitengerechtelijke hulp, respect voor het gezin, inspraak en participatie, kennis en inzage in het dossier, een bijstandspersoon, privacy, zakgeld, een goede behandeling, ongenoegen of klachten te uiten.

  Verantwoordelijkheid ten opzichte van zichzelf

 • Als hulpverlener komen we d.m.v. voortdurende reflectie tot zelfinzicht waarbij we ons bewust worden van de patronen van en de drijfveren achter ons denken en handelen.

 • Als hulpverlener zijn we ons bewust van ons eigen mens- en maatschappijbeeld en onze eigen normen en waarden.

 • Als hulpverlener dienen we onze persoonlijke krachtbronnen zo veel mogelijk te ontwikkelen.

 • Als hulpverlener bewaken we onze persoonlijke grenzen en maken we eventuele overschrijdingen bespreekbaar.

 • Als hulpverlener streven we zowel in het contact met de jongere en zijn context, collega’s en de organisatie naar congruentie tussen voelen, denken, zeggen en doen.

 • Als hulpverlener blijven we investeren in persoonlijke ontwikkeling en vorming.

 • Als hulpverlener kennen we onze eigen rechten en plichten.

  Verantwoordelijkheid ten opzichte van collega’s

 • Als hulpverlener hebben we de bereidheid om onze ervaringen en kennis met elkaar te delen.

 • Als hulpverlener zijn we bereid tot open dialoog rond eigen handelen en tot het geven en ontvangen van feedback.

 • Als hulpverlener hebben we de verantwoordelijkheid om gemaakte afspraken na te leven.

 • Als hulpverlener hebben we respect voor ieders eigenheid en stimuleren we de sterktes en mogelijkheden van elkaar.

 • Als hulpverlener hebben we de verantwoordelijkheid om vanuit een positieve ingesteldheid moeilijkheden om te buigen tot een constructieve werkomgeving.

 • Als hulpverlener hebben we de verantwoordelijkheid om eerlijk en echt te zijn zodat vertrouwen kan groeien.

 • Als hulpverlener tonen we aan diegenen die vanuit hun beroep betrokken zijn op de jongere en zijn context, respect voor de aard en waarde van hun functie.

  Verantwoordelijkheid ten opzichte van de voorziening.

 • Als hulpverlener geloven we in de missie van onze organisatie en tonen we ons loyaal aan haar werkwijze en visie op hulpverlening.

 • Als hulpverlener nemen we een positief – kritische en constructieve houding aan ter bevordering van de kwaliteit. We zien de evoluties in de hulpverlening en de  maatschappij  als een kans tot persoonlijke groei ter bevordering van de mogelijkheden van de organisatie. 

 • Als hulpverlener zijn we ons bewust van het effect en de invloed van onze houding en handelingen.  We beseffen dat onze geloofwaardigheid bijdraagt  tot het imago van Steevliet en diens relatie met externe partners.

 • Als hulpverlener zijn we  lid van een hulpverleningsteam waarbij het delen van verkregen informatie inherent is aan onze werking .  We vertonen hierbij het noodzakelijk  respect voor de privacy en de daarbij horende deontologische  waarden .

 • Als hulpverlener hebben we de intentie tot het opbouwen van een functionele vertrouwensrelatie met collega’s  zodat we als team kunnen bijdragen tot een goed  functionerende organisatie.

 • Als hulpverlener engageren we ons tot het signaleren van eventuele mistoestanden en het aangeven van kansen op verbetering via de meeste geschikte communicatiekanalen.